Mir hla 'long 'de kon pơlei tơpǎi yor ‘dak rơlat lơ̆m char Kon Tum-khei 10 xơnăm 2020.

Mir hla 'long 'de kon pơlei tơpǎi yor ‘dak rơlat lơ̆m char Kon Tum-khei 10 xơnăm 2020

   Hla ‘long tơmam pơtǎm lơ̆m char Kon Tum: ‘ba, ‘bum blang, kơtao, hơ’bo, kafê …’Dak rơlat xơnăm 2020 pơm tơpǎi lơ mir jang xa ‘de kon pơlei. ‘Dak xang jur chǒng hǎp nhĕk lơ tơdrong hel hol pǎng pơm tơdrong erih kǎn hǎp athăm tơnap tap.

texte de remplacement quand la photo est introuvable
Mir ‘ba ruh tơpǎi yor ‘dak rơlat ah plei Kon Trang Kep, tơring Dak La, pŭng Dak Ha, char Kon Tum.

texte de remplacement quand la photo est introuvable
Bơngai jang mir hel hol ah anê̆ mir ‘ba ruh. Hel jat ‘ba dum ruh dǐ uh kơ gơh kĕch.

texte de remplacement quand la photo est introuvable
Mir ‘bum blang tơpǎi yor ‘dak rơlat

texte de remplacement quand la photo est introuvable
Mir kafê tơpǎi yor ‘dak rơlat

Pơre dơ̆ng tơm nơ̆r Mih                    Pơre dơ̆ng tơm nơ̆r Phơlǎng