'Dak rơlat lơ̆m dêh char Kon Kông- Kon Tum - Chăl mă 2

'Dak rơlat lơ̆m dêh char Kon Kông - plei tơm Kon Tum - Chăl mă 2


'Dak krong Dak Bla rơlat

   Inh pơre lơ̆m internet ‘de khan ‘dak tǒk tăl mă 3. Phǒ phǒ hăp tǒk hlǒh 2 met. Iem gơh năng athǎm um ‘dak rơlat kiơˇ trong mă âu: https://www.youtube.com/watch?v=MbI0T6xEisk Hrâm noh iem gơh pơtêng 'dak krong lơ̆m pơyan phang păng ‘dak krong lơ̆m pơyan hngach pơm ‘dak rơlat tih kiơˇ trong âu: https://www.youtube.com/watch?v=bN9OpUnDFI0

Pơre dơ̆ng tơm nơ̆r Mih                    Pơre dơ̆ng tơm nơ̆r Phơlǎng